Zadzwoń do nas

Dziś jest poniedziałek 24 czerwca 2024 imieniny: Danuta, Emilia, Jan

 

W związku z tym , że Gmina Świnna uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024     ogłaszamy nabór zgłoszeń do udziału w w/w programie.

Na terenie Gminy Świnna realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ( Pewel Mała , ul. Jana Pawła II 68 )

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

 W Gminie Świnna Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  będzie realizowany poprzez świadczenie usług  opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej .

 Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Planuje się ,że usługi opieki wytchnieniowej  w Gminie Świnna  będą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika  , niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Wskazanie osoby do świadczenia usług następuje poprzez adnotację w Karcie zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu . W przypadku braku wskazania opiekuna  przez uczestnika programu osoba świadcząca usługi musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub staż pracy zgodnie z zapisami programu.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej  będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi wymagane jest także:

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  • pisemna akceptacja osoby  ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Realizacja Programu  planowana jest od stycznia 2024 r.  do grudnia 2024 r. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszeń do udziału w Programie ( załącznik nr 7 ), wraz z  kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzulami informacyjnymi RODO ( załącznik nr 12) , w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie GOPS
  • za pomocą poczty tradycyjnej
  • drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP

w terminie od 10.01.2024 r. do 19 .01.2024 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8638 003  oraz na stronie internetowej :

https://swinna.naszops.pl/n,nabor-do-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024