Zadzwoń do nas

Dziś jest poniedziałek 24 czerwca 2024 imieniny: Danuta, Emilia, Jan

Deklaracja dostępności Gminy Świnna

Urząd Gminy Świnna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowy Gminy Świnna

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,

  • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UG

  • serwis  zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów,

  • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Karolina Szwed, ug@swinna.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu "33 863 80 10. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

34-331 Świnna, ul. Wspólna 13
Tel.: 33 863 80 10
Faks: 33 863 85 32
E-mail: ug@swinna.pl
Strona internetowa: www.swinna.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Świnna mieści się w budynku przy ul. Wspólnej 13  który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy budynku Urzędu Gminy  zostało wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przy miejscu parkingowym dostępny jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem Urzędu. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Z poziomu parteru, gdzie znajduje się biuro Urzędu Stanu Cywilnego, możemy się dostać schodami na półpiętro na którym znajdują się 3 biura. Następnie kolejnymi schodami przechodzimy na 1 piętro gdzie znajduje się sekretariat oraz 4 biura. Z poziomu 1 piętra schodami dochodzimy do poziomu poddasza, gdzie mieszczą się 3 biura. Budynek nie posiada wind, pochylni oraz platform przyschodowych. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Gminy nie posiada tłumacza języka migowego.